blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน พฤศจิกายน 2557

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา

ของเดือน   พฤศจิกายน  2557

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 81.67  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

  1. โต๊ะทำงาน น.ส. กัญญาณัฐ อยู่สุข และน.ส.สุกันยา ตวนกู จัดเก็บโต๊ะทำงานเรียบร้อย

ดูสวยงาม

ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ

นางลำดวน  มีใจดี

นางสุรีย์  จงทอง

21  /  พฤศจิกายน  /  2557

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark