blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน มกราคม 2558

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้  98 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 81.66  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ข้อดีที่พบ

สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อกรรมการผู้ตรวจ   นางศรีรัตน์  ส่งศักดิ์ชัย, นางลำดวน  มีใจดี

22  /  มกราคม  /  2558

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark