blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกุมภาพันธ์

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 77.5
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

  1. บุคลากรมีความพยายามในการปรับปรุงให้มีสภาพที่ดีขึ้น
  2. บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน

คณะกรรมการตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสุรีย์  จงทอง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark