blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนมีนาคม

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

ข้อดีที่พบ

  1. ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส และบอร์ดการมาปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน
  2. มีการปรับปรุงพื้นที่ห้องพัฒนา 1 ด้วยการขนย้ายวิทยานิพนธ์และปริญญานิพนธ์ฉบับเก่า และชั้นวางหนังสือบางส่วน  ไปจัดเก็บชั่วคราวที่ห้องสำนักงานผู้อำนวยการเดิม  เพื่อรอสแกนและจัดเก็บในฐานข้อมูลต่อไป
  3. บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา สุวรรณศรี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark