blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

Before Action Review : BAR กลุ่มอินทนิล

กิจกรรมวัน Big Cleaning Day  ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม  2558

Before Action Review : BAR  กลุ่มอินทนิล


1. เป้าหมายในการดำเนินกิจกรรม ได้แก่

1.1  ทำป้ายผู้รับผิดชอบบริเวณโต๊ะทำงาน  ตู้เอกสาร  สันแฟ้มต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม

1.2  จัดบอร์ด 5 ส ประจำกลุ่ม และให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่ม

1.3  จัดเก็บสายไฟ  สาย Lan สายโทรศัพท์ และอื่น ๆ บริเวณใต้เคาน์เตอร์วารสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

1.4  คัดแยกเอกสาร และจัดเก็บเอกสารให้เรียบร้อย ตามความเหมาะสมของพื้นที่

2. เป้าหมายรวมที่คิดว่ามีข้อจำกัด

2.1  พื้นที่รับผิดชอบของกลุ่มบางส่วน อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ยังไม่แล้วเสร็จ

3. แนวทางในการแก้ไขข้อจำกัด

3.1  รอการปรับปรุงพื้นที่ให้แล้วเสร็จ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark