blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

After Action Review : AAR กลุ่มGood Luck

การทบทวนหลังทำกิจกรรม 5 ส (After Action Review: AAR)

ในวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2558

ของกลุ่ม Good luck  (งานสนับสนุนทางการศึกษา)

ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 – วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2558

ณ  สำนักหอสมุดกลาง  สจล.
ตามเอกสารแนบAAR’58

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark