blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

After Action Review : AAR) วันทำความสะอาดคร้ังใหญ่ 2558 กลุ่มทับทิม

1. ท่านมีเป้าหมายในการดำเนินงานกิจกรรมคร้ังนี้อย่างไร
สมาชิกกลุ่มร่วมมือดำเนินการสะสาง วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกลุ่มดังนี้
1.1 สะสางเอกสารตู้ 3 ลิ้นชัก จำนวน 10 ตู้ เพื่อจัดเก็บตามป้ายที่กำหนด โดยสามารถเข้าถึงเอกสาร และใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
1.2 สะสางจัดเก็บ และแบ่งประเภทสิ่งของที่นักศึกษาลืมไว้อย่างชัดเจน โดยแบ่งเป็น เอกสาร และวัสดุ และบัตรต่างๆ
1.3 จัดทำป้ายบอกรายละเอียดในลิ้นชักเคาน์เตอร์บริการ เช่น ประเภทของแบบฟอร์ม และเอกสารที่รอผู้ใช้บริการรอรับ เป็นต้น
1.4 กำหนดจุดที่จัดวาง และป้ายระบุหมวดรถเข็นหนังสือรับส่งทรัพยากรสารนิเทศภายในสถาบัน
1.5 ดำเนินการจัดทำบอร์ด 5 ส.

2. เป้าหมายที่บรรลุเกินคาด เนื่องจากต้องเปิดให้บริการห้องสมุด สมาชิกในกลุ่มมีความพยายามในการแบ่งเวลาในการให้บริการ และสะสาง ร่วมจัดทำ 5 ส. ด้วยกัน
3. เป้าหมายที่บรรลุน้อย จัดทำอบร์ด 5 ส. ยังไม่แล้วเสร็จ
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ควรสนับสนุนอุปกร์ทำความสะอาด เช่น ผ้า น้ำยาทำความสะอาด เป็นต้น

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark