blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ฉันกับการสัมมนาและศึกษาดูงาน ของสำนักหอสมุดกลาง สจล.

สำนักหอสมุดกลางได้จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรเป็นประจำทุกปี หมุนเวียนไปตามจังหวัดต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรภายในประเทศ  มีสามครั้งที่จัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่ต่างประเทศ ได้แก่ประเทศสิงคโปร์ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

นอกจากการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรประจำปีแล้ว สำนักหอสมุดกลาง ได้จัดให้มีการศึกษาดูงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อ พ.ศ.2543  สามเมืองกับสี่มหาวิทยาลัย  แห่งแรกที่ Sydney ศึกษาดูงานที่ Sydney University ต่อด้วยเมืองหลวง Canberra ศึกษาดูงานที่ The Australian National University และแห่งสุดท้ายที่ศึกษาดูงานคือ Melbourne ที่ University of Melbourne และ RMIT University (Royal Melbourne Institute of Technology University)

วัตถุประสงค์ของการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากร เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรได้รับความรู้ และประสบการณ์จากการศึกษาดูงานทั้งด้านกายภาพ บริหารจัดการ การบริการและเทคโนโลยี เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรสามารถนำประสบการณ์จากการศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม และประการสุดท้ายเพื่อให้ผู้บริหารกับบุคลากรเกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน*

สำหรับในปี 2558 นี้สำนักหอสมุดกลางจัดให้มีการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรที่สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

ฉันไม่ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษากับสำนักหอสมุดกลางทุกครั้ง  หลายครั้งที่ฉันมีโอกาสได้เข้าร่วมการศึกษาดูงานและทัศนศึกษาสำหรับบุคลากรของสำนักหอสมุดกลางนั้น ฉันได้เห็นห้องสมุดใหม่ ๆ ได้ความรู้ใหม่ ได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ ทำให้เสริมสร้างประสบการณ์ต่าง ๆ ในการบริหารจัดการห้องสมุดได้มากขึ้น

นอกจากได้ศึกษาดูงานห้องสมุดแล้ว ยังได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามจังหวัดที่ไปภายในประเทศ หรือตามเมืองต่าง ๆ ของต่างประเทศอีกด้วย  และประการสำคัญที่สุดฉันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมเดินทางไปกับครอบครัวสำนักหอสมุดกลาง เพราะมีแต่ความรักความอบอุ่น สนุกสนาน บรรยากาศเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน เป็นพี่ เป็นน้อง เป็นลูก เป็นหลาน

ภาพประกอบที่แสดงไว้กับข้อเขียนนี้  จะมีเฉพาะปีที่ฉันได้เข้าร่วมศึกษาดูงานและทัศนศึกษากับสำนักหอสมุดกลางเท่านั้น

ฉันรักสำนักหอสมุดกลาง :) :) :)

* เครดิตข้อมูล: น้องเล็ก ปรานี สุขดีศรีสวัสดิ์ @Missranee Buhnga

เครดิตภาพ:  ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุด @กษมพงศ์ พงษ์ชมพร (อาจารย์สุพัฒน์พงศ์ พงษ์ชมพร)

น้องพัน ประพันธ์ สังข์ทองงาม @Praphan Sangtongngam

น้องต้อย วิภาส อ่อนน้อม @Wibhas Toi Onnom

น้องปื้ด จตุพร กล่อมไสยาศน์@Jatuporn Klomsaiyas


  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark