blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย”

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การป้องกันและระงับอัคคีภัย” จัดโดย
สำนักหอสมุดกลาง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • ขอบคุณค่ะพี่จิ
    เพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะ วันนั้นได้ยินมีคนถามเรื่องปลั๊กพ่วงที่มีสวิทช์ไฟ(ฟิวส์) ครูฝึกให้คำแนะนำว่า ถ้าไม่ได้ใช้งานให้ดึงปลั๊กออกเลยค่ะ เพราะหากเราปิดแค่สวิทช์ไฟ(ฟิวส์) จะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งวนอยู่ในสายปลั๊กพ่วง ถึงแม้จะไม่ได้เปิดสวิทช์ไฟ(ฟิวส์)