blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม

ผลการตรวจให้คะแนนกิจกรรม 5 ส. กลุ่มทับทิม ตรวจคร้ังที่ 1/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558

 - คะแนนเต็ม 200 ได้ 85 คะแนน
 - คิดเป็นร้อยละ 70.83
 - เกณฑ์การประเมินที่ได้ = ดี
 - ข้อเสนอเแนะ
  1. ควรหาจุดติดบอร์ด 5 ส. ให้เรียบร้อย
  2. ที่นั่งโซนใช้เสียงควรจัดวางโต๊ะนั่งอ่านให้เรียบร้อย
  3. ควรเร่งทำป้าย 5 ส. เคาน์เตอร์ทางเข้า-ออก

 - ข้อดีที่พบ
  1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5 ส.
  2. มีการจัดทำป้ายบอกรายการในแฟ้ม ทำให้ค้นหาสะดวก
  3. มีการทำป้ายหน้าตู้มีสีสันสวยงาม สดใส 
 - ผู้ตรวจกลุ่ม นางศรีไพร เกษดี และนางวลีพร มิ่งสรรพางค์
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้taptem
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark