blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#2 บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ตอนที่ 1

เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2558 เวลา 09.30 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 2 เรื่อง โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
1.การเตรียมความพร้อมห้องบริการโสตทัศนศึกษา ในหัวข้อ : บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา
2.การถ่ายภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์
โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ
ในหัวข้อ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ ห้องโสตทัศนศึกษา ( ตอน 1) วัตถุประสงค์ในการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องนี้
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานห้องบริการโสตทัศนศึกษา โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ บริการยืมสื่อโสตทัศนศึกษาที่ห้องโสตทัศนศึกษา

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark