blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกรกฎาคม
พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา
ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.33
ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี
ข้อดีที่พบ

สมาชิกกลุ่มพัฒนาให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส อย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

1. บอร์ดกิจกรรม 5ส ขาดป้าย “งานเทคนิค”

2. ป้ายดรรชนีหลังตู้ 15 ลิ้นชัก ไม่เป็นปัจจุบัน

ผู้ตรวจ นางศรีรัตน์ ส่งศักดิ์ชัย  และ นางสุรีย์ จงทอง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark