blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

CoP : ชุมชนนักปฏิบัติ งานสนับสนุนทางการศึกษา#3

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 -11.30 น. งานสนับสนุนทางการศึกษา
ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  เรื่อง การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น โดยผู้ดำเนินการเป็นคุณอำนวย คือคุณสุปราณี สอนเจริญ รายละเอียดตามเอกสารแนบ การจัดเรียงสื่อโสตทัศนวัสดุขึ้นชั้น

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark