blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือนสิงหาคม 2558

โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวสุกันยา  ตวนกู และนายศุภโชค  ธรรมกัญยา

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 92 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  76.6  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ

  1. ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน เพราะยังขาดป้ายงานเทคนิค
  2. ห้องพัฒนาฯ 1 วางของที่ไม่จำเป็นบนโต๊ะทำงาน
  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark