blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนกันยายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา ของเดือนกันยายน 2558

โดยมีกรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา และนางสาวกัญญาณัฐ  อยู่สุข

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 94 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  78.33  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อเสนอแนะ

-  ควรปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน (ขาดป้ายงานเทคนิค)

ข้อดีที่พบ

- มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Weblog

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark