blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา เดือนตุลาคม 2558

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

1. ได้มีการปรับปรุงบอร์ดกิจกรรม 5ส ให้เป็นปัจจุบัน

2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น

3. มีการประชุม บันทึกการประชุม และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกลุ่มผ่านระบบ Webblog

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์ และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark