blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มอินทนิล
งานบริการสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง
ประจำเดือน พฤศจิกายน  2558

วันที่ตรวจ วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

คะแนนที่ได้ 107  คะแนน คิดเป็นร้อยละ  89.16

เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ
- จุดเก็บร่มในห้องวารสารควรทำป้ายบอก

- ควรจัดหาฝาครอบสายไฟหน้าเคาน์เตอร์บริการวารสาร

- ชั้นวารสารฉบับเย็บเล่มควรมีป้าย “อยู่ระหว่างดำเนินการ”

ข้อดีที่พบ
- สมาชิกมีความพยายามปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ

ผู้ตรวจและบันทึก นางสาวธีราพร มาวัน และ นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุชาติ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark