blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่ม Good Luck งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่ม Good luck
งานสนับสนุนทางการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง

ผลการตรวจประจำเดือน พฤศจิกายน 2558
วันที่ตรวจ            วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2558
คะแนนที่ได้          73  คะแนน   คิดเป็นร้อยละ 60.83 เปอร์เซนต์

เกณฑ์การประเมินอยู่ในระดับ   พอใช้

ชั้น2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
หอจดหมายเหตุพระจอมเกล้า
ไม่มีข้อเสนอแนะ เพราะทุกอย่างตรงตามมาตรฐาน
ข้อดี

มีการทำ 5 ส ได้เป็นอย่างดี ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่

ชั้น3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
ห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 2
ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณพื้นที่จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ จัดวางปะปนกัน
- ควรคัดแยกประเภทการใช้งานว่าเป็นวัสดุสำหรับงานพิธีการ  งานจัดแสดง งานจัดกิจกรรมนักศึกษา
- ควรมี ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
-  ฝ้าแพดาน ชำรุดเป็นรู 3 แผ่น ควรแจ้งเปลี่ยนแผ่นใหม่
2. ข้างทางเดิน ประตูทางออกไปอาคารใหม่
- เก้าอี้ชำรุด และ แผ่นฝ้าชำรุด วางอยู่ข้างทางเดินประตูทางออกไปอาคารใหม่ ควรแจ้งซ่อม / จำหน่าย หรือ นำไปทิ้ง
3. พื้นที่วางครุภัณฑ์ชำรุด รอดำเนินการ เช่น จอทีวี
- ไม่มีป้ายแจ้งว่า รอส่งซ่อม หรือ รอส่งพัสดุ เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ
- ควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
4. ตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาดพิเศษ
- ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
5. ตู้ไม้…ชั้นบน จัดวางพานพุ่ม ธง และบริเวณใกล้เคียงกับตู้ จัดวางโต๊ะหมู่บูชา  ฐานไม้สำหรับตั้งธง
ตู้ไม้…ชั้นล่าง จัดเก็บภาพกิจกรรมสถาบันฯ ซึ่งจัดเก็บที่ตู้เดียวกัน
- ควรมีป้ายแยกประเภทการใช้งานว่าเป็น วัสดุ ครุภัณฑ์สำหรับงานพิธีการ และ จัดเก็บภาพกิจกรรมของสถาบันฯ
- ควรมี ป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ ทั้ง 2 ประเภท
6. ตู้เหล็ก 2 บาน (คุณรษิกา)  จัดเก็บแฟ้ม วัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน
- ควรจัดเก็บแฟ้ม วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นระเบียบ
7. ตู้เหล็ก 15 ชั้น ทุกตู้ (คุณรษิกา) ควรทำความสะอาดรอยสติกเกอร์ให้เรียบร้อย
8. ตู้เหล็ก 3 ชั้น (คุณรษิกา)  จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาด และ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ไม่ควรมีสิ่งของอื่นๆ ปะปนอยู่ในตู้
9. โต๊ะปฎิบัติงานส่วนกลาง ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย ไม่ควรมีสิ่งของอื่นปะปนอยู่ในตู้
10. พื้นที่ปฏิบัติงาน  (คุณรัตนา)
- ตู้เหล็กบานเลื่อน ควรจัดแยกประเภทวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร พร้อมกับติดป้ายตู้  และไม่ควรมีสิ่งของอื่นๆ ปะปนอยู่ในตู้
- พื้นที่บริเวณปฏิบัติงาน ไม่ควรมีสิ่งของอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานปะปน เช่น ภาพด้านหลังโต๊ะปฏิบัติงาน
11. พื้นที่ปฏิบัติงาน  (คุณสมัย)
- ตู้เหล็ก 3 ชั้น (สมัย) ควรคัดแยกในส่วนเอกสารประกอบการอบรม และ แผ่นพับสำหรับอบรมนักศึกษา พร้อมกับติดป้ายตู้
- กล่องแผ่นพับฐานข้อมูล ควรจัดวางในที่ที่เหมาะสม
12. พื้นที่ปฏิบัติงาน  (คุณรษิกา)
- ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก ควรเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร ให้ตรงตามมาตรฐาน เช่น ของใช้ส่วนตัว ตามมาตรฐานกลุ่ม Good luck
ให้จัดเก็บที่ตู้ด้านล่างขวามือของโต๊ะปฏิบัติงาน  ส่วนเอกสารเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เช่น  แฟ้มสะสมงาน ฯลฯ จัดเก็บในตู้เหล็ก
ตามความเหมาะสม  พร้อมกับป้ายหน้าตู้ตรงตามเอกสารที่จัดเก็บในตู้
13. เครื่องพิมพ์ (เครื่องสีดำ)  ส่วนกลางมีคราบฝุ่น ควรดูแลความสะอาด
14. สายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน
การจัดเก็บสายไฟยังไม่เรียบร้อย ควรใช้ไส้ไก่หุ้มสายให้เรียบร้อย เพื่อความปลอดภัย
ชั้น3  อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารเดิม)
ห้องนิทรรศการ

ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณห้องนิทรรศการ
- ตู้นิทรรศการ (ตู้ไม้) ควรจัดวางวัตถุให้เป็นระเบียบ เรียบร้อย ทุกวัน
- ตู้นิทรรศการ (ตู้กระจก) ไม่ควรมีคราบฝุ่น
- บริเวณหน้าต่าง และ มู่ลี่ ไม่ควรมีฝุ่น
- มีบอร์ดนิทรรศการมาเก็บไว้ด้านข้างฝา  ควรจัดเก็บในพื้นที่ที่เหมาะสม
2. ประตูหน้าห้องนิทรรศการ
ควรติดป้ายชื่อห้องนิทรรศการให้เรียบร้อย ไม่ควรติดป้ายอื่นๆ

อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารใหม่)

ชั้นที่ 1  มุม Video wall  (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
1. บริเวณโดยรอบมีฝุ่นและคราบสกปรก
2. ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
3. อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้ในช่วงพระราชทานปริญญาบัตรยังเก็บไม่เรียบร้อย ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
4. ห้องควบคุม
- มีฝุ่นและคราบสกปรก
- อุปกรณ์ต่อพ่วงยังเก็บไม่เรียบร้อย ควรแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการ
- ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ

ชั้นที่ 2  ห้องบริการโสตทัศนศึกษา (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
1. ตู้เหล็ก 2 บาน จัดก็บวัสดุสำนักงาน และ วัสดุเพื่อการปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา  ยังไม่เรียบร้อย
2. มีฝุ่นและคราบสกปรกเล็กน้อย
3. ไม่มีป้ายระหว่างดำเนินการที่เก้าอี้หลังเคาน์เตอร์บริการโสตฯ
4. อุปกรณ์ต่อพ่วง / สายไฟ  เคาน์เตอร์บริการโสตทัศนศึกษา  ยังเก็บไม่เรียบร้อย
5. คอมพิวเตอร์ ได้รับทดแทน ภายในห้องปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา ยังไม่ทำการติดตั้งให้เรียบร้อย รอฝ่าย IT ดำเนินการติดตั้ง
6. ตู้จัดเก็บเทปคาสเซ็ท ไม่มีป้ายชื่อตู้  และ ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
7. อุปกรณ์รับประทานอาหาร  ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย และปลอดภัยจากาการถูกรบกวนจากสัตว์ เช่น มด แมลงสาบ หนู
เพื่อสุขอนามัย
8. รูปประจำโต๊ะปฏิบัติงาน
ตามมติของกลุ่ม Good luck  ให้จัดวางที่มุมขวาของโต๊ะปฏิบัติงาน จำเป็นต้องย้ายมามุมซ้าย เนื่องจากข้อจำกัดของอาคาร
(เสาจะบังป้ายชื่อ)

ชั้น3  ห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 1 (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
1. อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ไมโครโฟน ขาตั้งกล้อง ซิงค์ และวัสดุต่างๆ ยังคงปะปนกันอยู่
- ควรจัดเก็บและแยกประเภทของวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบแต่ละประเภท
- กล่องเอกสารข้างตู้ ควรคัดแยก และจัดเก็บอย่างเป็นระบบ  และ ไม่ควรมีสิ่งของอื่นๆ ปะปน
2. ตู้เหล็ก 2 บาน (ว่าง)  ควรใช้จัดเก็บอุปกรณ์ ตามความเหมาะสม
ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก  ควรมีป้ายชื่อตู้ และจัดเก็บของในตู้ให้เป็นระเบียบตรงตามป้ายตู้แต่ละชั้น
3. ยังมีสิ่งของไม่ตรงตามมาตรฐานปะปนอยู่กับส่วนงาน เช่น กีต้าร์
4. ชุดรับแขก หรือ โต๊ะอาหาร และ หลังตู้เย็น
- ควรจัดเก็บให้เรียบร้อย เป็นระเบียบ
- ควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ
- ควรให้แม่บ้านเก็บขยะทุกวัน
5. ป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงานประจำโต๊ะ
ควรอยู่ในทางด้านขวามือทุกคนเหมือนกัน ตามมติของกลุ่ม Good luck
6. บริเวณทางเดินหน้าห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 1
มีการวางสิ่งของโดยไม่ระบุชนิดและป้ายบอกผู้รับผิดชอบ
7. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ส่วนใหญ่ยังไม่ได้แยกประเภท ควรแยกประเภทและมีป้ายบอกแต่ละประเภท พร้อมวิธีใช้งาน
8. บริเวณพื้นที่ห้องปฎิบัติงานสนับสนุนทางการศึกษา 1
ควรดำเนินการเพิ่มเติมด้าน สะสาง สะดวก สะอาด เพื่อสุขอนามัยของพื้นที่
ข้อดี
1. ตู้เหล็กจัดเก็บวัสดุชนิดพิเศษ และ ตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก (อนุชา) เก็บเอกสารได้ตรงตามป้าย แต่ ควรจัดเก็บวัสดุในตู้ให้เรียบร้อย

ชั้น3  ห้องฉายภาพยนตร์ (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
- ประตูกระจก ควรดูแลความสะอาด
- ควรมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบห้อง
หมายเหตุ : ภายในห้องเข้าตรวจไม่ได้ เนื่องจากแม่บ้านไม่ได้เปิดห้อง
ชั้นที่ 4  หอประวัติ (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
- มีฝุ่นและคราบสกปรก แจ้งแม่บ้านดูแลความสะอาด
หมายเหตุ :  จัดเก็บ ภาพ และ หุ่นจำลอง ยังไม่เปิดใช้งาน แต่เข้าตรวจเพื่อติดตามความสะอาด และความเรียบร้อยของพื้นที่

ชั้น 5  ห้องหางนกยูง (ห้องประชุม 100 ที่นั่ง) (อาคารใหม่)
ข้อเสนอแนะ
ห้องควบคุม
- ไม่มีวิธีใช้งาน
- ไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบห้อง

สมาชิกกลุ่ม Good luck
ผู้ตรวจพื้นที่ กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย
1. นางสาวเกษรา บุญปาล
2. นางสมัย ลุกิเลศ
3. นางสาวสุปราณี สอนเจริญ
4. นายวิภาส  อ่อนน้อม

***********************************************

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark