blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มพัฒนา เดือนพฤศจิกายน 2558

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79.17  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

1. บุคลากรให้ความสำคัญและร่วมมือในการจัดทำกิจกรรม 5ส อย่างสม่ำเสมอ

2. ห้องพัฒนา 2 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น

กรรมการผู้ตรวจ ได้แก่ นางจิราภรณ์ ชื่นปรีชา และนางสาวพนิดา  สุวรรณศรี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark