blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2558

ตรวจเมื่อ 22 ตุลาคม 2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณยุพิน ยังวิเศษ และคุณสุจินต์ พุ่มพวง

ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. ได้แยกงานวิจัยเป็นคณะเพื่อความสะดวกในหารค้นหา

2. จัดทำป้ายงานวิจัยตามคณะอย่างสวยงามและสร้างสรรค์

3. ได้ทำการส่งคอมแพกต์ดิสก์ของ วพ., ปพ. ไปยังงานเทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ทำให้ห้องพักหนังสือมีพื้นที่ว่างและพร้อมใช้งาน

ข้อเสนอแนะ

1. หนังสือ Store room ในห้องพักหนังสือควรจัดหาที่วางใหม่

2. ลิ้นชักโต๊ะทำงานบางโต๊ะ วางของไม่ตรงช่องที่วาง

3. พลาสติกเหลือน้อย ควรดำเนินการเพิ่ม

4. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้ซ่อม (รอแจ้งซ่อม)

5. ที่คั่นหนังสือ (เอกสารแจกฟรี) ควรจัดทำใหม่ เพื่อแก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนสมาชิกปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการแก้ไข

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark