blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 12/2558

ตรวจเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณวาสน์ ไชยณรงค์

ผลการตรวจได้ 87 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 72.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน พอใช้

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำ 5ส ด้วยดีเสมอมา

2. คุณยุภาพร เศษจันทร์ ให้ความอนุเคราะห์กวาดพื้นห้องทำเได้สะอาดเรียบร้อยมาก

ข้อเสนอแนะ

1. มีฝุ่นที่มู่ลี่หน้าห้องและหลังห้อง

2. ฝ้าเพดานพัง ยังไม่ได้รับการแก้ไข

3. ตู้ CB-4 ชั้นที่ 1 อุปกรณ์สำนักงาน ช่องน้ำยาลบผิดและช่องลวดเสียบกระดาษไม่มีอุปกรณ์อยู่ในชั้น

4.โต๊ะประชุมไม่มีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบ

5. ชั้นวาง ปพ., วพ. ยังไม่มีป้ายบอก (กำลังทำการแก้ไข)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark