blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 1/2559

ตรวจเมื่อ 28 มกราคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณจำนงค์ ศรีษะเกษ

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – บุคลากรให้ความร่วมมือทำ 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. มีฝุ่นที่พื้นห้อง

2. ฝ้าเพดานชำรุด ยังไม่ได้รับการแก้ไข

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark