blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 3/2559

ตรวจเมื่อ 24 มีนาคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผลการตรวจได้ 91 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 76 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น รองเท้าสำรองมีได้ไม่เกินคนละ 1 คู่, อุปกรณ์ในลิ้นชักและการจัดหนังสือในห้องพักหนังสืออยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง มีป้ายระบุชัดเจนและถูกต้อง

ข้อเสนอแนะ

1. แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง

2. บอร์ดกิจกรรม 5ส : ส่วนแผนดำเนินงาน ในส่วนที่ระบุ “ผู้ทำ”ในแต่ละงานที่รับผิดชอบยังมีชื่อสมาชิกเดิมอยู่ ควรแก้ไขให้เป็นปัจจุบัน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark