blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2559

ตรวจเมื่อ 21 เมษายน 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุดจินต์ พุ่มพวง และคุณยุพิน ยังวิเศษ

ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 78.3 อยู่ในเกณฑ์ประเมิน ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี – มีความพยายามและร่วมมือปรับปรุงพื้นที่ให้มีสภาพที่ดีขึ้น เช่น เรื่องความสะอาด

ข้อเสนอแนะ -  แผ่นข้อมูล, แผ่นโปรแกรม ที่จัดเก็บในตู้ CB-2 ชั้น 2 ปัจจุบันไม่มีการใช้งานแล้ว ควรหาวิธีสะสาง (ปัจจุบันยังไม่ได้รับการแก้ไข รอปรึกษาหัวหน้างานเทคนิค)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark