blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 7/2559

ตรวจเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสมพร มั่งนาค

ผลการตรวจได้ 93 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 77.5 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน =ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี

1. สมาชิกทุกคนให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส ดีมาก

2. ได้จัดทำป้าย “Storeroom” และป้าย “รอส่งงานบริการ”

ข้อเสนอแนะ

- สถิติหนังสือใหม่ยังเป็นเดือน พฤษภาคม 2559

เรื่องที่ร่วมกันพิจารณาในที่ประชุม

- ไม่มี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark