blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 19  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 79 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 65.8 อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-อุปกรณ์ซ่อมบำรุงควรจัดเก็บให้เรียบร้อย

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark