blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 9/2559

ตรวจเมื่อ 22 กันยายน พ.ศ. 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุวรรณ พรมุลา และคุณสายเสน่ห์ เณรพงษ์

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ตู้ CC1 ชั้น 15 ซองขนาด A4 ขยายข้าง หมด ควรนำมาใส่

2. ตู้ CC2 ชั้น 2 แบบฟอร์มการตรวจความถูกต้อง หมด ควรนำมาใส่

3. ชั้นหนังสือ ปพ./วพ. ควรขยับให้ชิดกัน เพื่อความเป็นระเบียบ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark