blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 10/2559

ตรวจเมื่อ 20 ตุลาคม 2559

กรรมการผู้ตรวจคือ คุณสุจินต์ พุ่มพวง และ คุณยุพิน ยังวิเศษ

ผลการตรวจได้ 90 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์การประเมิน = ดี

ข้อดีและข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

ข้อดี -สมาชิกกลุ่มให้ความร่วมมือทำกิจกรรม 5ส เป็นอย่างดี

ข้อเสนอแนะ

1. ลิ้นชักโต๊ะเอนกประสงค์มีของเกิน (เชื่อกฟาง) ควรมีป้ายบอก

2. เชือกฟางควรเก็บไว้ในที่เหมาะสม

3. มู่ลี่หลังห้องมีฝุ่น ควรแจ้งแม่บ้านทำความสะอาด

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark