blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มกราคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

  1. บนโต๊ะปฏิบัติงานมีสิ่งของวางไม่เป็นระเบียบ
  2. ชั้นหนังสือไม่แข็งแรง

ข้อดีที่พบ

  1. มีการทำความสะอาด ปัดฝุ่นอย่างสม่ำเสมอ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark