blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ
-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75  อยู่ในเกณฑ์ พอใช้
ข้อเสนอแนะ-ควรรักษามาตรฐาน การทำ 5ส ของกลุ่มไอทีให้สม่ำเสมอ
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark