blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำกลุ่มสถาปัตย์

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ประจำเดือน มีนาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 93 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 77.5

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อเสนอแนะ

1.       มีป้ายบางจุดชำรุดและเก่าควรมีการแก้ไขปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้สวยงาม

ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark