blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
ประจำเดือน เมษายน 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 84 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 70
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับพอใช้
ข้อดีที่พบ
มีการซ่อมแซมป้ายต่างๆ ที่ชำรุดเสียหาย
มีการพัฒนางาน พัฒนาพื้นที่ 5ส ที่ดีขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
อุปกรณ์สำนักงานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยเฉพาะอุปกรณ์สำนักงานที่เป็นส่วนรวมในห้องอเนกประสงค์
สายไฟยังไม่มีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบตรงบริเวณเคาน์เตอร์,กล้องวงจรปิด,Ncafe, สืบค้น
ยังมีสิ่งของวางปะปนอยู่บนหลังตู้ตามบริเวณต่างๆ ควรมีการจัดเก็บให้เป็นระเบียบ
ห้องอเนกประสงค์มีสิ่งของวางปะปนกันอยู่เป็นจำนวนมาก ควรมีการจัดเก็บพื้นที่ให้เรียบร้อย ถ้าจะนำสิ่งของมาวางควรมีป้ายบอกรายละเอียด และป้ายต่างๆ ที่ชำรุดควรแก้ไขด้วย
บันได และอุปกรณ์ทำความสะอาดของแม่บ้านควรมีการจัดเก็บไว้ในที่เดียว เฉพาะบริเวณที่จัดเก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดแม่บ้านในห้องอเนกประสงค์เท่านั้น
ผู้ตรวจ นางสาวเบญจวรรณ มะปราง

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark