blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มสถาปัตย์
เดือนพฤษภาคม 2553
คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 92 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 76.66
ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับดี
ข้อดีที่พบ
- ได้มีการจัดทำและเปลี่ยนป้ายบอกต่างๆมีความชัดเจนยิ่งขึ้นโดยส่วนใหญ่แล้วก็มีการทำความสะอาดและปรับปรุงอยู่เสมอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
- ในด้านของห้องอเนกประสงค์ก็จะปรับปรุงในเรื่องของฝุ่นที่มีอยู่เพราะมีการเจาะหนังสือเพื่อซ่อมแซม ก็จะทำการดูแลให้มากยิ่งขึ้น
ผู้ตรวจ นายอนุชา เกิดวิบูลย์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark