blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 7 ส. กลุ่มทับทิม ประจำเดือนสิงหาคม 2560

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7 ส กลุ่มทับทิบ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน ผลการตรวจได้ 97 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 80.83

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อสนอแนะ
1. ควรสะสางสิ่งของ และเอกสารที่ไม่เกียวข้อง (จุดเคาน์เตอร์ยืม-คืน และเคาน์เตอร์ Information)
2. บุคลากรต้องใส่ใจและดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 7 ส.

ผู้ตรวจนางศรีไพร เกษดี  และนางสาวอัญชลี พิจารณา

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark