blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน ธันวาคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 79.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดี

ข้อดีที่พบ

1.  มีการแก้ไขปรับปรุงพื้นที่ให้ดีขึ้น

ผู้ตรวจ นางจักกรี  มูลจิตร

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark