blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มทับทิม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๗ ส  ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
กลุ่ม ทับทิม    ฝ่ายบริการสารนิเทศ
สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
วันที่ตรวจ  ๒๗ ธันวาคม  ๒๕๖๐

ผลการตรวจ

๑. คะแนนเต็ม ๑๒๐  คะแนน

๒. ผลการตรวจได้  ๑๐๓ คะแนน

๓. คิดเป็นร้อยละได้ ๘๕.๘ %

๔. ผลตรวจได้ระดับ  ดี

ข้อดีที่พบ

๑. ดำเนินจัดเก็บสายไฟจุดพื้นที่ห้องปฏิบัติงาน และโต๊ะเอนกประสงค์เป็นที่เรียบร้อย

๒. บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ๗ ส อย่างสม่ำเสมอ

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

๑. บนโต๊ะวางของไม่จำเป็นและเป็นไปตามมาตฐานกลุ่ม

๒. คอมพิวเตอร์ประชาสัมพันธ์ ยังมีฝุ่นอยู่บ้าง

๓. ห้องคืนหนังสือควรเก็บของให้เรียบร้อย

๔. ควรมีป้ายอยู่ระหว่างดำเนินการ

ผู้ตรวจ : นายอุทัย แสงศรี

น.ส.นิภารัตน์ ศรีสุชาติ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark