blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม 3G

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มกราคม 2560

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 107 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 89.16

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1.บนโต๊ะปฏิบัติงานมีอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานวางรวมอยู่ด้วย

ข้อดีที่พบ

1. มีการทำความสะอาดอุปกรณ์เช่นคอมพิวเตอร์ เป็นประจำ

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark