blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

สรุปรายงานการเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เกี่ยวกับ Green Library

และการสัมมนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว

“พลังงานสะอาด  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ครั้งที่ 5

green office :

iot

Walailak Go Green University


  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark