blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.
สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561
คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนน
ผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ
-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ
-ไม่มี

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส.สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส. กลุ่มไอที งานเทคโลยีสารนิเทศ สำนักหอสมุดกลาง สจล.

วันที่ 16 เดือน มี.ค.  พ.ศ. 2561คะแนนรวมทั้งหมด 120 คะแนนผลการตรวจให้คะแนนได้ 90 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 75 อยู่ในเกณฑ์ ดี
ข้อเสนอแนะ-บนโต๊ะมีเอกสาร นอกเหนือมาตรฐานวางอยู่
ข้อดีที่พบ-ไม่มี

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark