blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

KS-Time เรื่อง “Google Apps สำหรับทำงาน”

เมื่อวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ที่ผ่านมางานบริการสารนิเทศได้จัดกิจกรรม KS-Time ขึ้น ในหัวข้อ “Google Apps สำหรับทำงาน” ณ ห้องอินเทอร์เน็ต 3 ชั้น 2 ถ่ายทอดโดย คุณสุกัญญา ดำชมทรัพย์ (คุณกิจ) ตัวแทนจากงานบริการสารนิเทศ บรรยากาศภายในห้องทุกคนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดจำนวน 31 คน มีการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการใช้งาน Google Docs, Google Sheets และ Google slide ที่เข้าใจง่ายและให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทดลองทำด้วยตัวเอง  ช่วงท้ายคุณนิภารัตน์ ศรีสุชาติ ได้เสริมเรื่องการทำ QR-Code จาก Google URL Shortener แบบง่าย ๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม รายละเอียดของเรื่องติดตามได้จากเอกสารแนบ https://drive.google.com/open?id=1YtOM2UdAYSN0tUnJAygAbJDLOj17tE29
ดำเนินรายการ โดย คุณวิภาส อ่อนน้อม (คุณอำนวย)
จดบันทึกและประสานงานเผยแพร่เนื้อหา โดย คุณดาราวรรณ พูลเพิ่ม (คุณลิขิต)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark