blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่ม S&P

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส ประจำเดือน มิถุนายน 2561

คะแนนเต็ม 120 คะแนน  ผลการตรวจได้ 100 คะแนน คิดเป็นร้อยละได้ 83.33

ผลการตรวจได้ตามเกณฑ์การประเมินในระดับ ดีมาก

ข้อเสนอแนะ

1. ยังมีสิ่งของที่ยังไม่สะสางบนโต๊ะปฏิบัติงาน

ข้อดีที่พบ

1.มีการซ่อมแซมแก้ไขป้ายที่ชำรุด

2.มีการปรับปรุงแก้ไข บอร์ด 7ส

ผู้ตรวจ นางสาวอนงค์  คูคอน

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark