blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

รายงานการประชุม

กิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา

ครั้งที่ 5/2561

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

ณ ห้องปฏิบัติงานฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ (การวิเคราะห์ฯ ) สำนักหอสมุดกลาง สจล.

———————————————

ผู้มาประชุม

1.     นางสาวสายเสน่ห์       เณรพงษ์                            หัวหน้ากลุ่ม

2.     นางสุจินต์               พุ่มพวง            รองหัวหน้าฝ่ายจัดการทรัพยากรสารนิเทศ

3.     นางสาวสายสุณี         โพธิ์กระเจน                          สมาชิก

4.     นางยุภาพร              เศษจันทร์                             สมาชิก

5.     นางวาสน์          ไชยณรงค์                                   สมาชิก

6.     นางสาวสมพร           มั่งนาค                                สมาชิก

7.     นางนพกาญจน์          ดีถนอม ชุมเปีย                  เลขานุการกลุ่ม

เปิดประชุมเวลา  09.35 น.

เรื่องที่ประชุ

หัวหน้ากลุ่ม กล่าวเปิดประชุม และให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

1.1  เรื่องผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เดือนพฤษภาคม 2561

นางสาวสมพร มั่งนาค แจ้งรายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส กลุ่มโยทะกา เมื่อวันศุกร์  ที่ 25 พฤษภาคม 2561  โดยมีกรรมการผู้ตรวจคือ นางสาวสมพร มั่งนาค ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 7ส      ของกลุ่มโยทะกา ซึ่งพบข้อดีและข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง ดังนี้

ผลการตรวจได้ 94 คะแนน จากคะแนน 120 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  78

เกณฑ์การประเมิน = พอใช้

ข้อดีที่พบ

1. สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรม 7ส และพยายามปรับปรุงพื้นที่อยู่เสมอ

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง

พื้นห้อง สกปรก มีฝุ่นมาก

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 เรื่องประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรม 7ส

นางยุภาพร เศษจันทร์ แจ้งว่าคณะกรรมการจัดกิจกรรม 7ส จะมีการตรวจในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2561 และมีการประกวด 1A3R  วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ประจำปี พ.ศ. 2561 สัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2561  ที่ประชุมแจ้งว่าให้มี Green Time ในวันศุกร์ ตอนเช้า ปฏิทินตั้งโต๊ะควรทำป้ายแจ้ง เช่น ลาพักผ่อน ลาป่วย ไปราชการ เป็นต้น และรายงานการประชุม กิจกรรม 7ส ให้ลงในบล๊อก Blog

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 เรื่องการทำกิจกรรม 7ส

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าเนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มีนโยบายการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมีการตรวจในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนั้นสมาชิกกลุ่มโยทะกา ต้องเตรียมพื้นที่ในการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office)

มติที่ประชุม รับทราบและกำหนดวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ในการทำกิจกรรม 7ส           เพื่อไปสู่สำนักงานสีเขียว  (Green Office)

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม มีการแก้ไข ดังนี้

หน้า 1 บรรทัดที่ 9 จากบน แก้ไข ทรัพยา เป็น ทรัพยากร

หน้า 1 บรรทัดที่ 18 จากบน แก้ไข เลขานุการกลุ่ม เป็น หัวหน้ากลุ่ม

หน้า 1 บรรทัดที่ 21 จากบน แก้ไข นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ เป็น นางนพกาญจน์ ดีถนอม

ชุมเปีย

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 เรื่องการทำกิจกรรม 7ส

สืบเนื่องจากที่ประชุมกลุ่มโยทะกา ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561   นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าเนื่องจากสำนักหอสมุดกลาง มีนโยบายการจัดการองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม   เพื่อนำไปสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) และมีการตรวจในเดือนกรกฎาคม 2561 ดังนั้นสมาชิกกลุ่มโยทะกา ต้องเตรียมพื้นที่ในการตรวจสำนักงานสีเขียว (Green Office) และกำหนดวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 ในการทำกิจกรรม 7ส เพื่อไปสู่สำนักงานสีเขียว  (Green Office)  นั้น

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่าในวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 มีการทำกิจกรรม 7ส ร่วมกัน ได้แก่ การทำบอร์ด 7ส บอร์ดภาพกิจกรรม 7ส และตารางการปฏิบัติงาน เป็นต้น

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ

5.1 เรื่องกล่องที่ใส่หนังสือ

นางสาวสายเสน่ห์ เณรพงษ์ แจ้งว่ากล่องที่ใส่หนังสือ จะนำไปไว้ที่ห้องละหมาด เพื่อใส่หนังสือหรือเอกสาร ต่าง ๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุมเวลา  10.35 น.

นางนพกาญจน์ ดีถนอม ชุมเปีย

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark