blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา

ของเดือน เมษายน 2553

กรรมการตรวจ ได้แก่ นางสุรีย์ จงทอง และนายเสกสรรค์ แฟงเลียง

พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 95.5 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  79.5  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 2

ตรวจ 23 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 92 คะแนน คะแนนที่ได้ 71.5 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  77.7  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

พื้นที่ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3

ตรวจ 26 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ  คะแนนเต็ม 104 คะแนน  คะแนนที่ได้ 81.5 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  78.3  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

พื้นที่ห้องทำงานซ่อมหนังสือ

ตรวจ 24 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 96 คะแนน คะแนนที่ได้ 75.5 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ  78.6  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

1. มีการปรับปรุงชื่อผู้รับผิดชอบ  (ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1, 2 และห้องทำงานซ่อมหนังสือ)

2. มีการปรับปรุงป้ายบอกรายการตู้ 3 ลิ้นชัก (ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1, 2)

3. มีการปรับปรุงป้ายบอกรายละเอียดที่สันแฟ้ม (ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 3)

4. มีการปรับปรุงป้ายบอกวิธีใช้งานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า (ห้องทำงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ 1, 2 และห้องซ่อมหนังสือ)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark