blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา

รายงานสรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา

ประจำเดือนพฤษภาคม 2553

กรรมการผู้ตรวจคือ นางยุภาพร ศิริเมือง และนายจำนงค์ ศรีษะเกษ ได้สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มโยทะกา ประจำเดือนพฤษภาคม 2553 ดังนี้

 • คะแนนเต็ม 100 คะแนน
 • ผลการตรวจได้ 97 คะแนน
 • คิดเป็นร้อยละ 97  คะแนน
 • ผลการตรวจอยู่ในระดับ ดีมาก

ข้อดีที่พบ

 • บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5 ส ได้เป็นอย่างดี
 • มีการปรับปรุงป้ายชั้นและตู้ต่าง ๆ ดูสวยงามขึ้น

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

 • ควรเก็บอุปกรณ์สายต่อพ่วงให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ในบอร์ดตารางปฏิบัติงานควรเปลี่ยนจากฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เป็นงานเทคนิค (การวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ)
 • Blogger Post
 • Twitter
 • StumbleUpon
 • Google Buzz
 • Facebook
 • Share/Bookmark