blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

 

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส  ภายในกลุ่มพัฒนา

                                                 ของเดือน มิถุนายน 2553

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา 

                ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้

95.50 คะแนน  คิดเป็นร้อยละ  79.58  ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

      1. มีการปรับปรุงบอร์ดการมาปฏิบัติราชการให้เป็นปัจจุบันและสวยงามมากขึ้น

      2. ปรับปรุงบอร์ดภาพกิจกรรม 5ส สวยงามมากขึ้น

      3. พื้นที่ทางเดินในภาพรวมของกลุ่มพัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดดี

      4. มีการเก็บสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยดี

      5. บุคลากรในกลุ่มให้ความสำคัญในการตรวจสอบภายในพื้นที่กลุ่มพัฒนาเป็นอย่างดี

                                                                        กรรมการผู้ตรวจ  

                                                                          1. นางจิราภรณ์  ชื่นปรีชา

                                                                          2. นางสาวเบญญาภรณ์  ชุติกาญจน์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • น้อง Ben10 ใช้งาน blog@CL ได้แล้วววว
    ผลตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนาเดือนนี้เริ่มเป็นเดือนแรกที่ตรวจในภาพรวม ไม่ได้แยกตรวจในแต่ละพื้นที่ (มี 4 พื้นที่)เหมือนเช่นเคยค่ะ

  • คราวหน้า ถ้ามีภาพประกอบด้วย จะดีมั๊ยน๊า … จะได้เห็นไงคะ ว่าสวยเรียบร้อยดีน่ะ เป็นแบบไหน จะได้เป็นสีสันประกอบรายงานผลการตรวจด้วย พี่ ๆ น้อง ๆ กลุ่มพัฒนา เห็นด้วยหรือเปล่าคะ