blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

สรุปการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มInfo Tech

สรุปผลการตรวจกิจกรรม ๕ ส  ครั้งที่ ๔  เดือนมิถุนายน ๒๕๕๓

กลุ่ม Info Tech    งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักหอสมุดกลาง  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่ตรวจ  ๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๓

ผลการตรวจ

๑.     คะแนนเต็ม ๑๒๐  คะแนน

๒.   ผลการตรวจได้  ๙๐.๕ คะแนน

๓.    คิดเป็นร้อยละได้  ๗๕.๔๒

๔.    ผลตรวจได้ระดับ  ดี

ข้อดีที่พบ

๑.     บุคลากรให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม ๕ ส อย่างสม่ำเสมอ
ดูแล จัดเก็บ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เรียบร้อยหลังเลิกใช้งาน

๒.   ปรับปรุงบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันและน่าสนใจ

ข้อแนะนำเพื่อการปรับปรุง

๑.   การจัดเก็บสายไฟคอมพิวเตอร์ยังไม่เรียบร้อย เนื่องจากมีการถอดอุปกรณ์ไปซ่อมบ่อย

๒.   การซ่อมเครื่องปรับอากาศ ทำให้ต้องย้ายตู้ซีดีรอมและวิทยานิพนธ์บางส่วนดูไม่เรียบร้อย

ผู้ตรวจ : คุณพรทิพย์  แยงคำ

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark
  • we love Library ได้รับการตอบรับที่ดีมากคะ เป็นเสียงและกำลังใจในการทำงานต่อวิชาชีพคะ เขินอะคะ..ชมบรรณารักษ์สวยและน่ารัก 555+

  • ใช่จ้า เวลาเด็กๆมาถาม พี่ที่สวยสุดคน…..ไหน คำตอบ……

  • ติดสินบนหรือป่าวจ้ะ