blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มพัฒนา

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5 ส ภายในกลุ่มพัฒนา ของเดือน กรกฎาคม 2553

พื้นที่ห้องทำงานกลุ่มพัฒนา

ตรวจ 30 ข้อ จากหัวข้อในการตรวจ 30 ข้อ คะแนนเต็ม 120 คะแนน คะแนนที่ได้ 97.00 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 80.83 ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ดี

ข้อดีที่พบ

1. บุคลากรในกลุ่มให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

2.ได้รับคำชมจากหน่วยงานอื่นที่เข้ามาเยี่ยมชม โดยเฉพาะเรื่องบอร์ดการมาปฎิบัติงานในกลุ่ม

ชื่อผู้ตรวจ   นางนงลักษณ์  ศรีสุวรรณ

นายมังกร  จำปาทิว

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark