blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

รายงานผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มดาวกระจาย ★★★

รายงานการตรวจกิจกรรม 5 ส กลุ่มดาวกระจาย  ★★★
ครั้งที่ 5/2553
ประจำเดือน กรกฎาคม 2553  งานบริการสารนิเทศห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์

ผลการตรวจ
                 
 คะแนนเต็ม 120 คะแนน
                 ได้คะแนนรวม 76 คะแนน�
                คิดเป็นร้อยละ 63 คะแนน
มาตรฐานของคะแนนอยู่ในเกณฑ์ ต่ำกว่าร้อยละ 65 = ควรปรับปรุง

ข้อดีที่พบ

- สมาชิกให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรม 5ส
ข้อเสนอแนะ
- ห้องสมุดอยู่ระหว่างดำเนินการย้าย จึงทำให้มีหนังสือ / เอกสาร วางกองตามโต๊ะทำให้ไม่น่ามอง ดูไม่เป็นระเบียบ ควรทำป้ายชี้แจง
- ควรทำป้ายบอกผู้ใช้บริการติดที่ชั้นหนังสือ ที่มีการย้ายหนังสือ ออกไปแล้ว

ผู้ตรวจ
เพ็ญศิริ ดุลยคง  (︶︹︺)

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark