blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

(ตอนที่ 2 ตอนจบ) เวทีสนทนา และ กิจกรรม ลปรร. เรื่อง Customer Delight เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553

มาอีกแล้วค่ะ … มาแล้ว

เริ่มที่กิจกรรมช่วงบ่ายของวันที่ 3 ก.ย. 53 กันเลยนะคะ : กิจกรรมที่ 3 : ปีนี้ – ปีหน้า

                กิจกรรมนี้เวลาเหลือน้อยแล้ว (เวลาบ่ายมากแล้วนั่นเอง) พี่สมปอง จึงไม่ได้ให้ชาวหอกลางได้ลองฝึกคิด แต่ได้แนะนำและเล่าถึงวิธีทำงานว่าเป็นอย่างไร ดังนี้

-    ก่อนอื่นควรรู้ปฏิทินกิจกรรมของเพื่อนร่วมงานแต่ละงาน เพื่อนำมาจัดทำเป็นแผนในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ Google Carendar

-    การคิด หรือความคิด ได้มาจากประสบการณ์, ข้อมูล (ข้อมูลเดิม), จินตนาการ (ข้อมูลเดิม+ประสบการณ์)

-    ข้อมูลเดิม ดูได้จาก SAR ของการทำประกันคุณภาพฯ เช่น สถิติต่าง ๆ

-    การมองงาน ควรมองในภาพรวม และการวางแผนต้องดูข้อมูลเดิม เช่น ดูจากข้อเสนอแนะ, จุดเด่น, จุดด้อย เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาในการวางแผนงาน

-    ควรทำ mind map งาน ของแต่ละงาน

-    การแก้ปัญหา ควรปรึกษากับเจ้าของงานโดยตรงเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด

“Customer Delight”  ควรทำอะไรก่อน?

                ตั้งคำถาม .. ถ้าสถิติการยืม การใช้หนังสือ/วารสารน้อยลงควรทำอย่างไร

                พิจารณาจาก

-          โอกาสที่เปิดให้นักศึกษาที่มีมากขึ้น

-          จะมีสักกี่คนที่จะยืมหนังสือไปอ่านครั้งละมาก ๆ หลาย ๆ เล่ม (จากจำนวนนักศึกษาหลายพันคน)

-          โอกาสที่ห้องสมุดจะให้กับนักศึกษามาใช้ทรัพยากรสารนิเทศ

-          เวลาที่ผู้ใช้บริการมาใช้ห้องสมุด

-          คณะ/สาขาวิชา มีกิจกรรมหรือไม่

-          นำปฏิทินการลงทะเบียนของนักศึกษามาทาบกับปฏิทินแผนงานของแต่ละงาน

-          ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานให้เหมาะสม เช่น จำนวนการให้ยืม (เล่ม/วัน/คน)

-          ถ้าปริมาณงานมากขึ้น คนทำงานยังเท่าเดิม ผู้บริหารควรต้องเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ

-          ต้องมีความเคารพกัน ระหว่างเพื่อนร่วมงาน

-          มีความใฝ่รู้/ใฝ่เรียน

-          หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จัดให้บุคลากรมีการเรียนหนังสือออนไลน์จาก ก.พ.

-          คนในองค์กรควรเปิดใจ มาเรียนรู้ร่วมกัน

-          พื้นที่ในห้องสมุดไม่จำเป็นว่าจะต้องอยู่แต่ในห้องเท่านั้น ควรมองไปรอบ ๆ ตัว เพื่อหาพื้นที่เพิ่ม อย่างเช่น Internet, MSN, Hi5 และ FaceBook เป็นต้น

วิธีการทำงานของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม

                ห้องสมุดใช้ทางลัดในการทำ Marketing, ประชาสัมพันธ์ และการจัดการกับลูกค้าของห้องสมุด โดยการเทียบเคียงกับงานบริษัทเอกชนมาปรับใช้กับงานบริการของห้องสมุด เป็นต้น

                ช่วงเปิดเทอมแรก – ผู้ใช้บริการจะน้อย เพราะมีกิจกรรมรับน้อง การจะรักษาฐานการใช้ห้องสมุดได้ จึงต้องจัดกิจกรรมโปรโมชั่นต่าง ๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมที่จัดได้มาจากการพูดคุย ลปรร.กันในกลุ่มงาน โดยจับประเด็นเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจจากโฆษณาสินค้า บริการ เช่น งานบริการของ MK, โปรโมชั่นของโทรศัพท์มือถือค่ายต่าง ๆ ที่เห็นตามโฆษณาในโทรทัศน์ มาปรับใช้เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ห้องสมุด

กิจกรรม Be My Friend (สำหรับช่วงเปิดให้บริการนอกเวลา ตั้งแต่ 16.30 – 22.00 น.)

                มีการแจกคูปองให้ยืมหนังสือเพิ่มได้จากสิทธิ์ในการยืมของผู้ใช้บริการ  คูปอง 1 ใบ/หนังสือ 1 เล่ม โดยจะเริ่มแจกคูปองตั้งแต่เวลา 20.00 น. ซึ่งคูปอง Be My Friend จะมีลายมือชื่อของหัวหน้างาน

-          Q : แล้วจะรู้ได้ไงว่าผู้ใช้บริการทิ้งคูปองหรือไม่?

-          A : วิธีการตรวจสอบ ดูจากถังขยะ/ตะกร้าขยะว่มีหรือไม่ ปรากฎว่าไม่พบ (บางครั้งพบว่ามีการนำคูปองไปถ่ายเอกสาร ทำสำเนาเพิ่ม ก็ทำให้คิดได้ว่ากิจกรรมนี้เป็นที่นิยมและเป็นที่สนใจของผู้ใช้บริการ จะทำให้มียอดการยืม/การใช้ทรัพยากรฯ เพิ่มมากขึ้น)

        ช่วงสอบมิดเทอมเสร็จ – ผู้ใช้บริการก็จะน้อยลงอีก จึงจัดกิจกรรม “มิดเทอม กับ ดับเบิ้ล” โดยให้ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์ยืมหนังสือได้จำนวนเป็น 2 เท่าจากปกติ ซึ่งสามารถนำคูปอง Be My Friend มาใช้ร่วมด้วยได้ (ทำให้สถิตการยืมหนังสือเพิ่มขึ้นอีกแล้ว) เป็นการรักษาคะแนนไม่ให้ตกเกณฑ์ของการประเมินประกันคุณภาพฯ

กิจกรรม “ยืมไม่อั้น”  จะมีตระกร้าไว้ให้บริการสำหรับการ shopping หนังสือ โดยกำหนดเงื่อนไขว่า ต้องมีการลงทะเบียนเฉพาะกิจกับห้องสมุด (ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมนี้) เพื่อการติดตามทวงถามหากนำหนังสือมาคืนไม่ครบ ส่วนการกำหนดวันรับคืน ก็ต้องเลื่อนวันด้วย ห้องสมุดมีฝ่ายจัดการทวงถามที่สามารถติดตามได้ถึงผู้ปกครอง เนื่องจากห้องสมุดสามารถเข้าดูข้อมูลของสำนักทะเบียนได้

-          กิจกรรมต่าง ๆ ที่จะจัดขึ้น ควรมีคำอธิบายที่ใช้ภาษาเข้าใจได้ง่าย เหมาะสม และดึงดูดความสนใจจากผู้ใช้บริการ

-          ให้โอกาสหนังสือเก่า-หนังสือใหม่ได้ออกโชว์ โดยการจัดกิจกรรม Event ขึ้น ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนธันวาคม ซึ่งต้องกำหนดว่าในแต่ละเดือนจะโชว์หนังสืออะไรบ้าง นอกจากจะจัดในห้องสมุดแล้ว ยังมีการจัดทางออนไลน์อีกด้วย โดยการสแกนปกหนังสือใส่ FaceBook

-          กิจกรรม Just Return  คือหนังสือที่ผู้ใช้บริการส่งคืนแล้ว อยู่ระหว่างรอนำจัดขึ้นชั้น ก็เป็นหนังสืออีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ใช้บริการให้ความสนใจในการเลือกค้น

-          กิจกรรม “ไม่พลาด … สักนาที” เป็นกิจกรรมการสื่อสารกับผู้ใช้บริการโดยใช้ช่องทาง FaceBook

FaceBook เป็นการพูดคุยแบบเพื่อนกับเพื่อน (ไม่ควรใช้ภาษาที่เป็นทางการมากนัก) จะได้ให้ความรู้สึกเหมือนเพื่อนคุยกับเพื่อน ควรจะตอบได้อย่างรวดเร็ว FaceBook ไม่ใช่เป็นแค่การคุยกับผู้ใช้บริการปัจจุบันเท่านั้น แต่ยังจะได้คุยไปถึงศิษย์เก่าอีกด้วย

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark