blog@CL: เปลี่ยนความรู้ฝังแน่นเป็นความรู้สู่สาธารณะ

ผลการตรวจกิจกรรม 5ส กลุ่มแก้วเจ้าจอม

สรุปผลการตรวจกิจกรรม 5ส ภายในกลุ่มแก้วเจ้าจอม

ครั้งที่ 7/2553

ประจำเดือน ตุลาคม 2553

คะแนนที่ได้ = 79 คะแนน

คิดเป็นร้อยละ = 66 คะแนน

ผลการตรวจให้คะแนน = พอใช้

ข้อดีที่พบ

1. มีการนำป้ายที่ไม่เป็นปัจจุบันออก

2. มีการจัดทำสันแฟ้มต่างๆ

ข้อเสนอแนะ

1. ตามชั้นหนังสือยังมีฝุ่นอยู่บ้าง

ผู้ตรวจ น.ส.ณิชชา  กิตติกาญจนภรณ์

  • Blogger Post
  • Twitter
  • StumbleUpon
  • Google Buzz
  • Facebook
  • Share/Bookmark